fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

30. novembra 2023 Čo je SIEM (Security Information and Event Management) a prečo je tak potrebný?

BezpečnosťDetekcia hroziebSIEMSOC

Súčasné siete a informačné systémy sú komplexnejšie ako kedykoľvek predtým. Generujú množstvo auditných/log záznamov, ktorých aktívne sledovanie a vyhodnocovanie v reálnom čase je čím ďalej tým zložitejšie. Ochrana sietí a informačných systémov musí byť nepretržitá. Je nevyhnutné, aby mali organizácie, ktoré sa snažia ochrániť svoje údaje a údaje klientov bezpečnostný monitoring IT prostredia. To isté platí o tých, ktorých úloha je zabezpečiť vlastný intelektuálny majetok a zamedziť výpadkom dôležitých systémov podporujúcich výrobné, riadiace alebo ďalšie podporné činnosti organizácie. Musia byť schopné rýchlo detegovať hrozby a adekvátne odpovedať na potenciálne útoky ešte predtým, ako sú útočníci schopní napáchať organizácii reálne škody. Počuli ste už o SIEM?

SIEM absorbuje obrovský objem bezpečnostne relevantných údajov zo systémov naprieč celou organizáciou, vďaka čomu dokáže poskytnúť ucelený pohľad na aktivity či už on-premise, na virtualizačných platformách alebo v cloudovom prostredí. Na základe tohto spracovania vytvára záznamy s bezpečnostnými upozorneniami, ktorých kontext obsahuje potrebné informácie umožňujúce bezpečnostným analytikom organizácie včas reagovať a obmedziť dopad plánovaného či prebiehajúceho útoku.

Základná funkcionalita SIEM

SIEM je v prvom rade monitorovací a auditný nástroj. Bezpečnostným IT tímom poskytuje centralizovaný pohľad na všetky relevantné bezpečnostné informácie z IT infraštruktúry v reálnom čase a vyhodnocuje rizikové bezpečnostné udalosti. Vo všeobecnosti technológia SIEM poskytuje najmä tieto činnosti:

Zber údajov a udalostí

Zber bezpečnostných a prevádzkových záznamov z rôznych zariadení nachádzajúcich sa v IT infraštruktúre organizácie.

Normalizácia zozbieraných údajov

Predspracovanie údajov za účelom zjednotenia rôznych formátov.

Korelácia

Posúdenie vzťahov medzi jednotlivými údajmi a udalosťami.

Log management

Uchovávanie log/auditných záznamov, ich komprimácia a indexácia.

Monitoring používateľov a častí IT infraštruktúry

Sledovanie neobvyklého správania sa používateľov a administrátorov, detekcia potenciálnych a reálnych bezpečnostných incidentov a neobvyklých aktivít voči pravidlám a/alebo minulému stavu.

Audit a reporting

Generovanie reportov o činnosti a bezpečnostnej kondícii IT infraštruktúry.

Okrem vyššie uvedených funkcionalít môže mať SIEM v závislosti od použitej technológie aj rôzne rozšírenia a nadstavby. Tie umožňujú vďaka využitiu umelej inteligencie presnejšie detegovať bezpečnostné udalosti a vykonávať aj forenzné analýzy.

SIEM je nástroj, ktorý je možné implementovať do infraštruktúry organizácie akejkoľvek veľkosti a s akýmkoľvek zameraním. Bez automatizovanej detekcie, korelácie a vyhodnocovania bezpečnostných udalostí nie je žiadny bezpečnostný tím schopný zaistiť a garantovať bezpečnosť zverenej IT infraštruktúry.

Hlavné prínosy zavedenia SIEM

IT infraštruktúra organizácie pozostáva často z veľkého množstva sieťových prvkov, bezpečnostných technológií, serverov a aplikácií generujúcich veľké množstvo údajov. Tie sú zdrojom cenných informácií pre identifikáciu rôznych bezpečnostných hrozieb. Bez ďalšieho automatizovaného spracovania by však zostali tieto údaje často nevyužité a vzniknuté bezpečnostné hrozby nepovšimnuté.

Výhody implementácie SIEM pre organizáciu:

 • schopnosť spracúvať veľké množstvo bezpečnostne relevantných údajov v reálnom čase a vzájomnú automatickú koreláciu týchto údajov,
 • ucelený komplexný pohľad na bezpečnosť IT infraštruktúry organizácie,
 • výrazné zníženie rizika prameniaceho z nedostatočného obrazu o tom, čo sa deje v rámci infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti,
 • možnosť forenznej analýzy udalostí z mnohých typov zariadení,
 • centralizovaný nástroj na manažment bezpečnostných udalostí a na podporu reportingu bezpečnostným tímom, resp. na podporu manažmentu organizácie.
Schéma SIEM približuje, čo všetko monitoruje a aké údaje zbiera a vyhodnocuje.

Aké údaje zbiera SIEM

Aby SIEM identifikoval známe aj neznáme hrozby automaticky zbiera, analyzuje a koreluje informácie o aktivitách z rôznych zdrojov, akými sú log súbory rôznych bezpečnostných technológií, auditné záznamy, network flow data, aktivity používateľov a iné relevantné udalosti.

Súčasne je schopný zbierať a spracovávať aj informácie o existujúcich zraniteľnostiach jednotlivých prvkov IT infraštruktúry organizácie, ktoré boli identifikované napr. v organizácii implementovaným nástrojom na sken a správu zraniteľností.

SIEM štandardne zbiera napríklad nasledovné údaje: 

 • bezpečnostné udalosti z firewallov, VPN, IDS, IPS a databáz,
 • sieťové udalosti zo switchov, routerov, serverov a ďalších zariadení,
 • sieťové aktivity a komunikáciu až na úrovni Layer 7,
 • aktivity v cloude, Informácie zo SaaS a IaaS prostredia, ako sú Office365, SalesForce.com, Amazon Web Services (AWS), Azure a Google Cloud,
 • dáta o používateľoch a aktívach, teda informácie zo systémov na riadenie prístupov a identít,
 • informácie zo skenerov zraniteľností,
 • udalosti koncových zariadení, ako je Windows event Log, Sysmon a podobne,
 • aplikačné logy, či už ide o štandardné ERP alebo vlastné aplikácie,
 • informácie o hrozbách, ako je napríklad IBM X-Force®.
SIEM je monitorovací a auditný nástroj.

Bezpečnostné štandardy a legislatíva

Implementácia SIEM a s tým súvisiaci log manažment sú základným predpokladom pre zabezpečenie súladu organizácií najmä s nasledovnými bezpečnostnými štandardami a legislatívou:

 • zabezpečenie zberu a vyhodnocovania kybernetických bezpečnostných incidentov a monitorovanie bezpečnosti sietí a IS v zmysle zákona č. 69/2019 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vyhlášok,
 • zaznamenávanie činnosti sietí a IS a ich používateľov (log manažment) a uchovávanie auditných/log záznamov v zmysle zákona č. 69/2019 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vyhlášok,
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch v zmysle nariadenia GDPR, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • zabezpečenie ochrany informačných systémov a technológií verejnej správy v zmysle požiadaviek zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

Zabezpečuje aj súlad s vybranými požiadavkami, ako napríklad Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), The Federal Information Security Management Act (FISMA), Sarbanes-Oxley (SOX) a ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.

O nástrojoch SIEM

Jedným zo SIEM riešení podporovaných spoločnosťou Alanata je bezpečnostná platforma QRadar® Security Intelligence od spoločnosti IBM, lídra v oblasti SIEM riešení.

Vyznačuje sa širokou podporou technológií, aplikácií a cloudových služieb, pokročilou úrovňou korelácie a detekcie bezpečnostných udalostí, ako aj možnosťou implementácie riešenia on-premise alebo v cloude.

Možnosti nasadenia SIEM

Technológia bezpečnostného monitoringu môže byť vo vašej organizácii implementovaná s ohľadom na aktuálne potreby, rozsah IT infraštruktúry a disponibilitu zamestnancov s dostatočnými technologickými a bezpečnostnými znalosťami na nasledovných úrovniach:

1. On-premise inštalácia SIEM:

 • všetky komponenty SIEM riešenia prevádzkujete na vlastných serveroch,
 • všetky údaje zostávajú v organizácii.

2. SIEM ako cloud služba:

 • nemusíte inštalovať žiadnu IT infraštruktúru, priamo si volíte, aké komponenty a aký výkon potrebujete pre pokrytie vašej IT infraštruktúry.

3. Poskytnutie SIEM v rámci bezpečnostného operačného centra (tzv. SOC):

 • riešenie je prevádzkované na infraštruktúre spoločnosti Alanata a v sledovanej infraštruktúre zákazníka sú umiestnené iba tzv. kolektory udalostí,
 • napojenie aj na existujúci log manažment,
 • 24/7 dohľad nad SIEM – detekcia, analýza a vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • reakcia na incidenty SOC tímom.

4. Nasadenie SIEM ako log manažment nástroja:

 • riešenie, ktoré poskytuje zber a archiváciu logov a ich základné vyhodnotenie s možnosťou vyhľadávania, reportingu a exportu.
SIEM vykonáva zber a vyhodnocovanie údajov podieľajúcich sa na tvorbe bezpečnostných udalostí.

Čo je to SOC a ako pomáha pri zlepšovaní kybernetickej bezpečnosti?

Ak SIEM vykonáva zber a vyhodnocovanie údajov podieľajúcich sa na tvorbe bezpečnostných udalostí, SOC (Security Operations Center) zabezpečuje ich monitorovanie a reakciu na vzniknuté bezpečnostné upozornenia. Srdce SOCu tvoria ľudia, ktorí monitorujú prichádzajúce upozornenia, vyhodnocujú ich a reagujú na ne podľa dohodnutých procesov. Pri vyhodnocovaní im okrem skúseností pomáha široké spektrum nástrojov. Medzi najdôležitejšie nástroje SOCu patrí SIEM, rôzne threat inteligence platformy, nástroje na analýzu malwaru, knowledge base, ticketing systém a iné.

Základné funkcie SOC

 1. Monitoring bezpečnostnej situácie: SOC operátori monitorujú udalosti prostredníctvom jednotnej konzoly, do ktorej sú agregované všetky zdroje dát.
 2. Detekcia hrozieb: SIEM nástroj nepretržite deteguje hrozby prostredníctvom nastavených pravidiel. Operátor L1 sleduje konzolu s udalosťami.
 3. Investigácia bezpečnostných upozornení: Operátor L1 vykonáva triáž udalostí, analyzuje ich a validuje relevantnosť bezpečnostných incidentov.
 4. Odpoveď na incidenty: Eskalácia incidentov na vyššiu úroveň (L2/L3) alebo na zákazníka. Návrh protiopatrení alebo vykonanie nápravnej akcie.
 5. Manažment a kontinuálne zlepšovanie: Manažment bezpečnostných incidentov, neustále zlepšovanie detekcií a procesov.

Piliere SOCu

SOC tvoria tri základné piliere: ľudia, procesy a technológie. Budovanie vlastného SOCu môže byť pre spoločnosti časovo a finančne náročné. Preto Alanata prišla so službou SOCaaS (SOC as a Service).

Výhody SOCaaS pre zákazníka

 • Rýchlosť nasadenia
 • Nepretržitý monitoring a detekcia
 • Kratšia reakčná doba
 • Optimalizácia ľudských zdrojov
 • Eliminácia únavy z upozornení (alert fatigue)

Pre koho je SOCaaS určený?

Služba SOCaaS je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí nemajú dostatočné kapacity na vybudovanie vlastného SOCu v ktorejkoľvek oblasti troch pilieroch služby: ľudia, procesy a technológie. Tiež je určená pre spoločnosti, ktoré nedisponujú dostatočným know-how alebo potrebujú služby SOCu v krátkom čase.

Možnosti nasadenia SOCaaS

Pre zachovanie, čo najvyššej kvality služby SOCu, odporúčame vybudovanie spolu so zakúpením SIEM riešenia od spoločnosti Alanata. Ak už vaša spoločnosť disponuje SIEM riešením, nie je to prekážka a je možné ho pripojiť do nášho SOCu.

Hierarchický model potrieb kybernetickej bezečnosti.

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky
Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa