fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Riešenia pre IT Service Management

service management

Dnešná digitálna doba vyžaduje správne nastavené mechanizmy riadenia IT služieb tak, aby na jednej strane garantovali kvalitu poskytovaných IT služieb, no na druhej strane umožnili agilne reagovať na meniace sa potreby biznisu. Správnou kombináciou ľudí, procesov a nástrojov vám pomôžeme zefektívniť riadenie vašich IT služieb tak, aby v maximálnej miere spoluvytvárali hodnotu pre biznis.

Kompetencia spoločnosti Alanata v oblasti IT Service Managementu je založená na stabilnom tíme certifikovaných konzultantov s 30-ročnými skúsenosťami s návrhom procesov, implementáciou a integráciou ITSM nástrojov postavených na rôznych komerčných aj open source technológiách.

V oblasti ITSM riešení poskytujeme:

 • konzultácie v oblasti procesného riadenia a návrh procesov/praktík podľa ITIL best practice,
 • návrh, implementáciu, integráciu a prevádzku ITSM nástrojov,
 • návrh a implementáciu procesných a technologických integrácií so zákazníckymi a dodávateľskými ITSM nástrojmi,
 • konzultácie a prípravu na certifikáciu ISO 20000-1,
 • konzultácie pri návrhu, implementácii a vyhodnocovaní SLA zmlúv a ich parametrov,
 • návrh, implementáciu a automatizáciu CMDB,
 • implementáciu a integráciu nástrojov na discovery prostredia,
 • implementáciu a integráciu nástrojov na podporu agilného vývoja software.

V našich projektoch sa neobmedzujeme na konkrétneho výrobcu, avšak našim zákazníkom odporúčame produkty a riešenia spoločnosti Atlassian či Micro Focus.

service management

Už niekoľko desaťročí prístup k riadeniu služieb IT Service management (ITSM) odbremeňuje koncových používateľov a zákazníkov od zložitosti budovania, údržby a vývoja IT systémov a zameriava sa na poskytovanie kvalitných IT služieb v zmysle zmluvných dohôd. ITSM – procesy, nástroje a ľudia, ktorí dodávajú interné služby organizácii – sa stali natoľko úspešnými, že sa šíria aj mimo IT. Trend sa však mení a rozvíja a veľkú popularitu získava správa podnikových služieb ESM (Enterprise Service Management), ktorá mení spôsob, akým IT interaguje s ostatnými oddeleniami v organizácii. ESM aplikuje ITSM koncepty na zvyšok organizácie s cieľom ponúknuť merateľné a zlepšovateľné služby založené na dohodách o úrovni služieb.

Naši experti s dlhoročnými skúsenosťami podloženými reálnymi projektami v telekomunikáciách, bankách, poisťovniach, rôznych odvetviach priemyslu a verejnej správy. Náš široký tím disponuje konzultantmi v oblasti procesného riadenia a taktiež aj v oblasti implementácie podporných ITSM/ESM nástrojov a oblasti integrácií. Konzultačný a realizačný tím má okrem úspešne dodaných projektov svoje skúsenosti a vedomosti podložené aj svetovo uznávanými certifikátmi úrovne ITIL expert a implementačnými certifikátmi pre nástroje od výrobcov ITSM/ESM SW riešení ako Micro Focus a Atlassian.

service management

ITSM nástroje

ITSM nástroje predstavujú veľmi dôležitý prvok v rámci podpory riadenia a vyhodnocovania kvality poskytovaných IT služieb. V rámci implementácie týchto nástrojov je kľúčové, aby boli zohľadnené aktuálne potreby zákazníka a výsledná implementácia smerovala k prínosom ako:

 • zlepšenie spokojnosti zákazníkov v kontexte odoberaných služieb,
 • zabezpečenie transparentného merania efektívnosti,
 • zlepšenie produktivity a efektívneho využívania znalostí.

V rámci implementácie ITSM nástrojov poskytujeme komplexné konzultačné a implementačné služby pokrývajúce:

 • analýzu a identifikáciu požiadaviek,
 • návrh riešenia,
 • implementáciu riešenia a jeho integráciu na prostredie zákazníka,
 • komplexné testovanie a uvedenie do prevádzky,
 • podporu po implementácii.

Primárne sa zameriavame na ITSM platformy Micro Focus Service manager a Atlassian Jira Service Management.

itsm
cmdb databaza konfiguracneho manažmentu

Databáza konfiguračného manažmentu

Bez kvalitných a efektívne spravovaných dát nie je možné poskytovať kvalitné služby a vo všeobecnosti ani zabezpečovať efektívnu podporu zákazníkov a koncových používateľov. Neodmysliteľnou časťou pri poskytovaní služieb a ich podpory je databáza konfiguračného manažmentu tzv. CMDB, ktorej kvalita a aktuálnosť je jedným z kľúčových faktorov úspešného poskytovania kvalitných služieb.

Naša spoločnosť Vám ponúka v tejto oblasti:

 • konzultačné služby ak plánujete rozvoj v tejto oblasti
 • analýzu potrieb a návrh CMDB riešení
 • implementáciu a nasadenie CMDB riešení
service management

Riadenie služieb a aplikácií spočíva v komplexných riešeniach na procesné riadenie IT, výkonnosť aplikácií a v centrálnej správe ICT prostredia. Manažment ICT infraštruktúry pokrýva zabezpečenie poskytovania biznis služieb na dohodnutej úrovni, sledovanie dostupnosti, výkonnosti a kapacity ICT infraštruktúry i biznis služieb. Zahŕňa tiež modelovanie služieb a biznis procesov, riešenia pre root‑cause analýzu, crossdomain korelácie, monitoring siete, riešenia telekomunikačnej infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware‑u a aplikácií. Riadenie výkonnosti aplikácií zabezpečujeme na platforme Dynatrace a prinášame nový spôsob monitorovania súčasných technologických ekosystémov. Komplexne a automatizovane pomáhame riadiť aplikácie a zlepšujeme služby či UX pomocou umelej inteligencie. Poskytujeme aj komplexné monitorovanie aplikácií.

Z pohľadu architektúry ide o prostredie pozostávajúce z optimálnej infraštruktúry a rozhraní pre dotknuté systémy a aplikácie, teda nástroje na riadenie služieb. V tejto oblasti je dôležitý aj vývoj, ktorý nástroje prispôsobí špeciálnym požiadavkám. Rovnako významný je aj vývoj rozhraní pre systémy tretích strán, ak je to nutné. Relevantnými sa stávajú OpenSource nástroje a ich úprava v kombinácii s tradičnými a komerčnými nástrojmi.

Súvisiace riešenia_