fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Digitalizácia verejnej správy

Realizácie komplexných integrovaných informačných systémov elektronizácie služieb verejnej správy pre efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu úradnej moci. Občan, odborná verejnosť a ostatné zainteresované subjekty môžu prostredníctvom portálových častí týchto systémov a ich elektronických formulárov pristupovať k digitálnym službám, ktoré im umožnia využiť internetovú komunikáciu na vybavovanie úradnej agendy.

Súčasťou dodávky systémov je návrh a implementácia centrálnych evidenčných registrov a elektronizácia a optimalizácia pracovných tokov (workflows) pri výkone úradnej moci. Riešenia sú integrované na ďalšie agendové systémy a komponenty v rámci eGovernmentu napr. ÚPVS, registratúra MV SR, referenčný register adries (RA), referenčný register právnických osôb (RPO), referenčný register fyzických osôb (RFO), SAP HR, eKolok (IS PEP), ŠÚ SR a ďalšie.

digitalization

Komplexné integrované informačné systémy elektronizácie služieb verejnej správy prinášajú najmä nasledovné benefity:

 • Riešenie životných situácii Občana a Podnikateľa
 • Elektronizácia koncových služieb
 • Implementácia a integrácia elektronických formulárov (eForms)
 • Implementácia centrálnych registrov a číselníkov
 • Notifikačné služby
 • Integrácia s ďalšími agendami a systémami verejnej správy
 • Integrácia a výmena informácií s celoeurópskymi informačnými systémami
 • Efektívne riadenie, evidencia a kontrola výkonu verejnej správy
 • Štandardizácia a optimalizácia úradných procesov
 • Jednoduchší a jednotný prístup k informáciám
digitalization

Projekty sú realizované v súlade s legislatívnymi požiadavkami na informačné systémy verejnej správy (ISVS), a to najmä:

 • Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 276/2014 a 137/2015 Z.z.
 • Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
 • Zákon č. 359/2019 Z. z.  z 27. marca 2019 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, UPVSRII, 2016
 • Jednotný dizajn manuál elektronických služieb
 • Zákon 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
 • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS v znení vyhlášky MIRRI č. 546/2020 Z.z..
 • Vyhlášku úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z
 • Vyhlášku úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z.z.
 • Zákon č. 305/2013 o eGovernmente
legislativa

Jednotný informačný systém v cestnej doprave - JISCD

Komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Občan, odborná verejnosť a ostatné zainteresované subjekty môžu prostredníctvom portálu a jeho elektronických formulárov pristupovať k digitálnym službám, ktoré im umožňujú využiť internetovú komunikáciu na vybavovanie úradnej agendy.

JISCD

Verejný portál je zameraný na informovanie a navigáciu občana v rôznych životných situáciách týkajúcich sa dopravy a prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Sprístupňuje služby digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb, ako aj súvisiace zoznamy a registre.

Súčasťou projektu bol návrh a implementácia riešenia a rozhraní pre riadenie vybraných údajov v centrálnych registroch (register staníc, technikov, kontrol TK, EK, KO, MPZ, register autoškôl, register odborných spôsobilostí).

Súčasťou projektu bola implementácia integrácií na externé systémy:  ÚPVS, registratúra MDV SR, registratúra MV SR, RA, RPO, RFO, SAP HR, eKolok (IS PEP), ŠÚ SR,  EVO/NEV, PATROS, PATMV, ITS – systémy poverených organizácií (AIS TK, AIS EK, IRIS – ISKO, AIS Datagas).

Prínosy systému JISCD

 • Skvalitnenie všeobecných parametrov služieb pre občana:
  • zvýšenie dostupnosti služieb,
  • štandardizovanie procesov,
  • zjednodušenie a sprehľadnenie procesov,
  • prepojenie procesov s ostatnými agendami verejnej správy.
 • Elektronizácia procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom elektronických služieb:
  • zavedenie možnosti podávať žiadosti a prijímať rozhodnutia a ďalšej interakcie v elektronickej forme,
  • zavedenie možnosti elektronického sledovania stavu, v akom sa nachádza vybraný proces.
 • Integrácia na európske služby a registre a výmena dát.

Súvisiace riešenia_

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa