fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Analytická bezpečnosť

Základným pilierom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany informačných aktív organizácie je zavedenie systematického procesu riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Na tento účel využívame viacero štandardov a frameworkov z ktorých najvýznamnejšie pochádzajú zo skupiny noriem ISO/IEC 270xx.

V oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti ponúkame nasledovné služby:

 • riadenia bezpečnostných rizík
 • návrh bezpečnostnej dokumentácie
 • implementácia bezpečnostných opatrení
 • výkon bezpečnostných auditov
 • plánovanie kontinuity činností v organizácii
 • vypracovávanie bezpečnostných projektov
 • zavádzanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov
 • zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 • školenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Riadenie bezpečnostných rizík

security risk management

Riadenie bezpečnostných rizík v organizácii patrí medzi základné princípy riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu je možné predchádzať potenciálnym hrozbám efektívne s optimálnymi nákladmi. V tejto oblasti poskytujeme:

 • návrh metodík a vypracovávanie analýz rizík organizácie alebo informačných systémov
  • identifikácia a ohodnotenie bezpečnostných rizík
  • v súlade s požiadavkami bezpečnostných noriem (ISO 27001, ISO 27005, …)
 • ohodnocovanie rizík a vypracovanie návrhu správy rizika
 • návrh plánu zvládania rizika, návrh roadmapy implementácie opatrení
 • návrh bezpečnostných opatrení
  • organizačných opatrení
  • procesných opatrení
  • technologických opatrení
  • bezpečnostnej dokumentácie

Výkon bezpečnostných auditov

performance of security audits

Auditom sa posudzuje miera zhody organizácie s požiadavkami bezpečnostných štandardov alebo súlad s legislatívou. Poskytuje teda cenné informácie o stave informačnej a kybernetickej bezpečnosti alebo súladu s legislatívou v organizácii. V tejto oblasti poskytujeme služby výkonu:

 • audit kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti
 • komplexné bezpečnostné audity organizácie a informačných systémov bezpečnostnými špecialistami, ktorí sú držiteľmi certifikátov ako sú napr. CISA, CISM, CISSP
 • audit súladu s požiadavkami (rozdielové analýzy)
  • bezpečnostných štandardov a noriem (ISO 27001/27002, ISO 22301, …)
  • legislatívy v oblasti bezpečnosti (GDPR, zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o informačných technológiách verejnej správy…)
 • výkon interných auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti certifikovanými audítormi
planning

Plánovanie kontinuity činností v organizácii

Plánovanie kontinuity činností je základným predpokladom pre zvládnutie mimoriadnych udalostí a pre zabezpečenie ochrany dôležitých aktív organizácie. V rámci tejto oblasti poskytujeme:

 • zavedenie systému riadenia kontinuity podnikania v súlade s ISO 22301
 • plánovanie kontinuity činností v organizácii, resp. na úrovni informačného systému
  • vypracovanie analýzy dopadov (BIA)
  • vypracovanie politiky a stratégie obnovy
  • vypracovanie plánov obnovy (DRP)
  • Vypracovanie havarijných plánov (BCP)
 • testovanie BCP/DRP
 • metodická podpora pre plánovanie kontinuity činností organizácie

Plánovanie kontinuity činností v organizácii

planning

Plánovanie kontinuity činností je základným predpokladom pre zvládnutie mimoriadnych udalostí a pre zabezpečenie ochrany dôležitých aktív organizácie. V rámci tejto oblasti poskytujeme:

 • zavedenie systému riadenia kontinuity podnikania v súlade s ISO 22301
 • plánovanie kontinuity činností v organizácii, resp. na úrovni informačného systému
  • vypracovanie analýzy dopadov (BIA)
  • vypracovanie politiky a stratégie obnovy
  • vypracovanie plánov obnovy (DRP)
  • Vypracovanie havarijných plánov (BCP)
 • testovanie BCP/DRP
 • metodická podpora pre plánovanie kontinuity činností organizácie

Vypracovávanie bezpečnostných projektov

Bezpečnostné projekty sú zvyčajne súborom aktivít smerujúcich k riešeniu bezpečnosti daného systému, služby alebo celej organizácie. Ich výstupom je zvyčajne súbor bezpečnostnej dokumentácie, ktorého rozsah definuje cieľ, ktorý má byť bezpečnostným projektom naplnený alebo samotná legislatíva. V tejto oblasti poskytujeme vypracovanie:

 • komplexných bezpečnostných projektov riešiacich návrh bezpečnosti v rámci organizácie alebo pre vyvíjané systémy
 • bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • bezpečnostných projektov v súlade s požiadavkami zákona o informačných technológiách verejnej správy
security project

Vypracovávanie bezpečnostných projektov

security project

Bezpečnostné projekty sú zvyčajne súborom aktivít smerujúcich k riešeniu bezpečnosti daného systému, služby alebo celej organizácie. Ich výstupom je zvyčajne súbor bezpečnostnej dokumentácie, ktorého rozsah definuje cieľ, ktorý má byť bezpečnostným projektom naplnený alebo samotná legislatíva. V tejto oblasti poskytujeme vypracovanie:

 • komplexných bezpečnostných projektov riešiacich návrh bezpečnosti v rámci organizácie alebo pre vyvíjané systémy
 • bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • bezpečnostných projektov v súlade s požiadavkami zákona o informačných technológiách verejnej správy

Zavádzanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti

Riadenie informačnej bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými štandardami by malo byť základným cieľom každej organizácie na to, aby riadila bezpečnosť efektívnym spôsobom. V rámci tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby:

 • zavedenie systému manažérstva v súlade s požiadavkami ISO 27001 „na kľúč“ alebo poskytnutie cielenej podpory pri jeho zavádzaní
 • výkon predauditu a zhodnotenie pripravenosti na certifikačný audit
 • výkon interných auditov
 • outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti / metodická a znalostná podpora manažéra informačnej bezpečnosti
privacy

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) sa skrýva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov, ktoré  v členských štátoch EÚ nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018. V podmienkach SR sa premietlo do osobitného zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní musí byť zabezpečená na úrovni nastavených procesov a dokumentácie, ako aj na úrovní implementovaných technických opatrení. V tejto oblasti poskytujeme služby skúsenými konzultantmi, ktorí sú podporovaní špecialistami v oblasti ochrany osobných údajov s právnym vzdelaním.

 • posúdenia a vypracovania analýzy súladu s požiadavkami legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
 • návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
 • podpora pri plnení požiadaviek legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
  • vypracovanie bezpečnostných smerníc
  • vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach
  • vypracovanie informačných povinností
  • vypracovanie poučení oprávnených osôb
  • posúdenie vplyvu spracúvania osobných údajov
  • posúdenie oprávneného záujmu (vykonanie balančných testov pre spracovateľské činnosti)
  • posúdenie a návrh zmluvných ustanovení
 • vypracovanie komplexných bezp.projektov na ochranu osobných údajov
 • školenie a vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov
 • outsourcing DPO, resp. metodická a znalostná podpora DPO

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

privacy

Pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) sa skrýva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov, ktoré  v členských štátoch EÚ nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018. V podmienkach SR sa premietlo do osobitného zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní musí byť zabezpečená na úrovni nastavených procesov a dokumentácie, ako aj na úrovní implementovaných technických opatrení. V tejto oblasti poskytujeme služby skúsenými konzultantmi, ktorí sú podporovaní špecialistami v oblasti ochrany osobných údajov s právnym vzdelaním.

 • posúdenia a vypracovania analýzy súladu s požiadavkami legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
 • návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
 • podpora pri plnení požiadaviek legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov
  • vypracovanie bezpečnostných smerníc
  • vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach
  • vypracovanie informačných povinností
  • vypracovanie poučení oprávnených osôb
  • posúdenie vplyvu spracúvania osobných údajov
  • posúdenie oprávneného záujmu (vykonanie balančných testov pre spracovateľské činnosti)
  • posúdenie a návrh zmluvných ustanovení
 • vypracovanie komplexných bezp.projektov na ochranu osobných údajov
 • školenie a vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov
 • outsourcing DPO, resp. metodická a znalostná podpora DPO

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej iba „ZoKB“) upravuje organizáciu, pôsobnosť a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ustanovuje aj minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon sa týka všetkých prevádzkovateľov základných služieb, ktorými sú okrem orgánov verejnej moci aj organizácie, ktoré poskytujú služby napr. v oblastiach bankovníctva (úverové inštitúcie), dopravy (cestná, letecká, železničná a vodná), energetiky (baníctvo, plynárenstvo, tepelná energetika a pod.), poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, priemyslu (farmaceutický, hutnícky, chemicky, inteligentný), digitálnych služieb, kritickej infraštruktúry, ako aj prevádzkovateľov digitálnych služieb ktorými sú napr. online trhoviská, internetové vyhľadávače alebo poskytovatelia cloud computingových služieb.

V tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby:

 • audit kybernetickej bezpečnosti
 • rozdielové analýzy voči požiadavkám ZoKB a ZoITVS
 • návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami ZoKB a ZoITVS
 • zabezpečenie metodickej a praktickej podpory pri plnení požiadaviek ZoKB a ZoITVS
  • vypracovanie stratégie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných politík a bezpečnostných smerníc
  • vypracovanie analýzy rizík
  • inventarizácia a klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a IS podporujúcich základné služby
  • plánovanie kontinuity činnosti základných služieb
 • vypracovanie komplexných bezp.projektov na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti organizácie alebo určených informačných systémov a sietí
 • outsourcing manažéra kybernetickej bezpečnosti, resp. metodická a znalostná podpora manažéra kybernetickej bezpečnosti
security project

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

security project

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej iba „ZoKB“) upravuje organizáciu, pôsobnosť a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ustanovuje aj minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon sa týka všetkých prevádzkovateľov základných služieb, ktorými sú okrem orgánov verejnej moci aj organizácie, ktoré poskytujú služby napr. v oblastiach bankovníctva (úverové inštitúcie), dopravy (cestná, letecká, železničná a vodná), energetiky (baníctvo, plynárenstvo, tepelná energetika a pod.), poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, priemyslu (farmaceutický, hutnícky, chemicky, inteligentný), digitálnych služieb, kritickej infraštruktúry, ako aj prevádzkovateľov digitálnych služieb ktorými sú napr. online trhoviská, internetové vyhľadávače alebo poskytovatelia cloud computingových služieb.

V tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby:

 • audit kybernetickej bezpečnosti
 • rozdielové analýzy voči požiadavkám ZoKB a ZoITVS
 • návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami ZoKB a ZoITVS
 • zabezpečenie metodickej a praktickej podpory pri plnení požiadaviek ZoKB a ZoITVS
  • vypracovanie stratégie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných politík a bezpečnostných smerníc
  • vypracovanie analýzy rizík
  • inventarizácia a klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a IS podporujúcich základné služby
  • plánovanie kontinuity činnosti základných služieb
 • vypracovanie komplexných bezp.projektov na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti organizácie alebo určených informačných systémov a sietí
 • outsourcing manažéra kybernetickej bezpečnosti, resp. metodická a znalostná podpora manažéra kybernetickej bezpečnosti

Školenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Naši experti ponúkajú klientom školenia zamerané na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, legislatívu v tejto oblasti a iné špecificky zamerené školenia.

Súvisiace riešenia_