fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Quality management

Quality Management pokrýva riadenie firemných procesov a činností vykonávaných pre zabezpečovanie kvality (Quality Assurance) riešení dodávaných našim zákazníkom.

Quality Management má vplyv na procesy:

 • Projektového riadenia (Project Management)
 • Zabezpečovania kvality (Quality Assurance)
 • Dizajnu a Implementácie riešenia (Design and Implementation)
 • Prípravy a nasadenia verzií (Release and Deployment Management)
 • Riadenia zmien (Change Management)
 • Prípravy a vykonania testovania (Test Control)
 • Akceptácie a odovzdávania riešenia (Acceptance and Delivery)

Dodávané riešenia podliehajú:

 • Posudzovaniu zhody návrhu (Solution) s požiadavkami (Requirements)
 • Verifikácii a validácii návrhov a dokumentov so zákazníkom
 • Etapizácii implementácie prostredníctvom vytvárania inkrementov
 • Validácii inkrementov
 • Akceptácii finálneho produktu
testing technology

Významnou súčasťou riadenia kvality je Testovanie (Test Control).

Test Control pokrýva:

 • Test analýzu a spracovanie Test Plánu a Testovacej Stratégie
 • Dizajn testovacích scenárov (Test design) vrátane pokrytia požiadaviek (Requirements Coverage)
 • Príprava skriptov pre automatizované testovanie (Test Automation)
 • Manuálne testovanie
 • Testovanie nefunkčných požiadaviek a dokumentácie
 • Retesty a regresné testovanie

Typy testov v rámci Testovania (Test Control):

 • Unit testy
 • Funkčné testy
 • Systémové testy
 • Integračné testy
 • Akceptačné testy
 • Záťažové testy
 • Bezpečnostné testy
 • UX testovanie
 • Testovanie nefunkčných požiadaviek

Hlavné benefity testovania softvéru:

 • šetrenie nákladov
 • bezpečnosť produktu
 • kvalita produktu
 • spokojnosť nášho zákazníka
 • zlepšenie procesu vývoja
 • zjednodušenie procesu vývoja nových funkcionalít
 • zlepšenie výkonu produktu

Test Control je podporované technologickou infraštruktúrou Continous Integration (CI), ktorá podporuje integráciu procesov implementácie, deploymentu. Zabezpečuje kontrolu nad stavom kvality riešenia.

Nástroje pre automatizované testy, ako aj samotné skripty automatizovaných testov sú začlenené do tejto infraštruktúry.

quality software

Kvalitu softvéru meriame počas celého životného cyklu softvéru pomocou merania kvality jednotlivých procesov, ktorými sa primárne snažíme predchádzať vzniku defektov. Medzi hlavné aktivity zaisťovania kvality softvéru patria definície, zavedenie procesov vrátane používaných noriem, procedúr, metrík, čí nástrojov a následna kontrola ich dodržiavania. Riadenie kvality softvéru sa zameriava na výstupy z jednotlivých procesov, u ktorých overuje, či odpovedajú špecifikáciám a požiadavkám. To, či software odpovedá špecifikáciám, vykonáva presne to, čo od neho užívateľ vyžaduje overujú verifikačné a validačné aktivity.

Verifikácia:

 • overujeme či čiastočný produkt odráža špecifikované požiadavky
 • používame techniky statickej analýzy

Validácia:

 • overujeme, či produkt spľňa požiadavky klienta
 • vykonávame ju nielen na kompletnom produkte, ale aj na čiastkových produktoch
 • najčastejšie na projektoch využívame V-model validácie, testovacia fáza je paralelná s každou vývojovou fázou, testovanie sa vykonáva v každej fáze paralelne s vývojom sekvenčne
 • využívame aj iteratívne vývojové modely, kde vývoj prebieha vo fázach, pričom každá fáza pridáva do softvéru funkčnosť a obsahuje svoj nezávislý súbor vývojových a testovacích aktivít
Validácia kvality softvéru
Validácia kvality softvéru

Zabezpečenie kvality softvéru zahŕňa overovanie naplnenia požiadaviek zákazníka, kontrolu zhody so zadaním a špecifikáciou projektu, kontrolu výstupov vývojárov zameranú na dodržiavanie vopred definovaných štandardov a noriem a testovanie za účelom hľadania chýb – funkčných, logických, obsahových, systémových.

Členovia QA tímu disponujú ISTQB certifikátmi kvality:

 • ISTQB Certified Tester Foundation Level – CTFL
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager – CTAL-TM

Súvisiace riešenia_